Skip to content

Programma PVDA Geraardsbergen

Programma PVDA Geraardsbergen

0. Inleiding

1. Armoede aanpakken

2. Goed wonen

3. Zorg en gezondheid

4. Proper en duurzaam

5. Inspraak en democratie

6. Verkeer en mobiliteit

7. Diversiteit en integratie

8. Jong in Geraardsbergen

9. Senioren in Geraardsbergen

10. Veiligheid

 

0. INLEIDING

Schud ze wakker. Voor een Geraardsbergen op mensenmaat

Pak de armoede aan! Dat was de belangrijkste conclusie van de Grote Bevraging die PVDA Geraardsbergen begin 2018 hield. Bijna twee op de drie mensen wezen armoedebestrijding aan als prioriteit nummer één voor het volgende stadsbestuur.

Dat is een signaal dat niet verkeerd te begrijpen valt. Armoede is een smet op onze samenleving. “Een samenleving die groeit in rijkdom zonder de armoede te laten afnemen, moet verrot zijn tot in de diepste kern”, schreef Karl Marx al in de 19de eeuw.

Toen we dit verkiezingsprogramma opstelden, was het dan ook meteen duidelijk dat de aanpak van armoede ook voor PVDA Geraardsbergen helemaal vooraan moest komen. En niet alleen in het hoofdstuk “Armoede aanpakken” zelf. Armoedebestrijding is ook betaalbare gezondheidszorg, is ook voldoende sociale woningen, is ook een goed netwerk van openbaar vervoer, is ook je niet blauw betalen in het containerpark, is ook ondersteuning voor het inschrijvingsgeld bij sportclubs …

Deze 171 voorstellen geven een beeld van welk soort samenleving we willen.

Een samenleving waar je voor een betaalbare prijs deftig kunt wonen. Een samenleving waar je geen schrik moet hebben van de rekening bij de dokter. Een samenleving zonder graaiers. Een samenleving die de aarde niet vernietigt. Een samenleving waar de burger zelf nog iets te zeggen heeft. Een samenleving waar je ook zonder auto overal veilig en gezond naartoe kunt. Een samenleving waar iedereen gewaardeerd wordt en meetelt. Een samenleving waar je lekker jong mag zijn. Een samenleving waar je gerust oud kunt zijn. Kortom, een samenleving op mensenmaat.

Daar staat PVDA Geraardsbergen voor. En daar gaan we voor strijden, samen met alle Geraardsbergenaren.

Nick Dobbelaere
lijsttrekker PVDA Geraardsbergen

 

1. ARMOEDE AANPAKKEN

Armoede is bezorgdheid nummer één voor de Geraardsbergenaar. De resultaten van de Grote Bevraging die PVDA Geraardsbergen begin dit jaar uitvoerde, zijn duidelijk: 62% van de ondervraagden zette het thema armoede bij de prioritair aan te pakken zaken. En het zijn niet alleen mensen die zelf in armoede leven die dat vinden, in alle categorieën kwam armoede als grootste pijnpunt naar voren. Armoedebestrijding moet dan ook de grootste prioriteit zijn van het volgende stadsbestuur. In Geraardsbergen wordt meer dan een op de vijf kinderen in een kansarm gezin geboren. De stad heeft de verantwoordelijkheid om al haar inwoners een menswaardig leven te bezorgen.

Armoede draait om meer dan honger en centen. Het is ook het gevoel dat je krijgt door de reacties in je omgeving. Dat je niets waard bent, dat je mening niet telt. Dat je je schaamt om naar het OCMW te stappen. Dat elke vernedering je waardigheid als mens aantast.

Wij willen mensen dan ook versterken. Wij zetten volop in op wonen, op werk, op gezondheid en op ontplooiing. Daar worden mensen sterker van, en de stad ook.

We richten een sociale kruidenier en een sociaal restaurant op. Er komt een schepen met de bevoegdheid armoedebestrijding en een armoederaad die het beleid controleert. We herbevestigen de eindverantwoordelijkheid van het OCMW in het garanderen van de grondrechten. We zorgen ervoor dat de stedelijke dienstverlening bereikbaar, begrijpelijk en behulpzaam is. En dat rechten automatisch worden toegekend. We garanderen het recht op wonen, en zorgen ervoor dat ook mensen in een kwetsbare positie een volwaardige job hebben. We garanderen de toegang tot water en energie als mensenrecht. We schaffen de verplichte gemeenschapsdienst voor leefloners af.

Op nationaal vlak pleit de PVDA voor het optrekken van alle uitkeringen tot boven de armoedegrens. Het pensioen moet ook minstens 1.500 euro bedragen. Kortom: we bestrijden de armoede, niet de armen.

Onze voorstellen:

Prioritair

– Het OCMW richt in samenwerking met partnerorganisaties een sociale kruidenier op. Daar kunnen mensen met een laag inkomen (verse) voeding en hygiëneproducten kopen voor een lagere prijs. In vergelijkbare andere steden in de regio, zoals Ninove, bestaat dat systeem al langer, zonder grote investering. Bij zo’n sociale kruidenier hoort ook een ruimte waar mensen elkaar ontmoeten en elkaar versterken, als dam tegen sociale uitsluiting.

– In de huidige weggeefwinkel worden etenswaren uitgedeeld die voor de supermarkten niet meer “verkoopbaar” zijn. We pleiten voor een sociaal restaurant om die voedseloverschotten te verwerken. Daar kan iedereen terecht voor een goedkope, gezonde maaltijd. Bovendien biedt dit nieuwe mogelijkheden voor laagdrempelige tewerkstelling.

Toezicht op beleid

– We willen een schepen voor Armoedebestrijding, die voor elk beleidsvoorstel een armoedetoets doorvoert, en de verantwoordelijkheid neemt voor het armoedebeleid.

– Oprichting van een armoederaad, dat is een adviesorgaan waarin buurtwerkers, ervaringsdeskundigen en mensen in armoede vertegenwoordigd zijn, die voor elk beleidsvoorstel bekijken wat de impact is op de armoede.

Leefloon

Geen intrekking van het leefloon. Het leefloon is de allerlaatste toevlucht voor mensen die nergens aan de bak komen. Het leefloon moet gegarandeerd zijn voor iedereen. Dat wil zeggen dat daar geen sancties op kunnen geheven worden.

Afschaffing van de verplichte gemeenschapsdienst voor leefloners. De verplichte gemeenschapsdienst is een achterhaalde en zinloze pestmaatregel op de kap van de allerzwaksten. We zorgen integendeel voor extra begeleiding van de meest kwetsbaren.

– De stad streeft ernaar het leefloon op te trekken tot boven de Europese armoedegrens via een aanvullende financiële steun.

Automatische rechtentoekenning

– We organiseren het zo dat de verschillende rechten automatisch toegekend worden.

– Als je een papier eenmaal binnenbrengt, moet het ook gebruikt kunnen worden voor andere aanvragen. Dat maakt het leven voor iedereen eenvoudiger, ook voor de administratie (het ‘only-once-principe’).

– De stad zet onder meer buurtwerkers in om verdoken armoede op te sporen.

Vast werk, ook voor mensen in een kwetsbare positie

– We zorgen voor echte, betaalde jobs in plaats van de wildgroei aan vrijwilligerswerk. Onder meer in het ASZ worden voor steeds meer taken vrijwilligers ingezet. Zo gaan we niet met mensen om. Als het een job is, hoort daar een deftig loon tegenover te staan en voldoende sociale bescherming. De stad geeft het voorbeeld.

‘Artikel 60-tewerkstelling’ willen we alleen als dat de best mogelijke werkgelegenheid is voor de werkloze. We werken hiervoor samen met organisaties zonder winstoogmerk die de nodige expertise bieden.

– We zorgen ervoor dat het OCMW investeert in goede en nabije arbeidsbegeleiding. Werk blijft de belangrijkste hefboom om uit armoede en sociaal isolement te raken.

– We organiseren het zo dat de stad zelf een representatief aantal werkplaatsen voorziet voor mensen met een beperking.

– We investeren algemeen in eigen stadspersoneel. Sociale diensten worden niet geprivatiseerd.

Energie en water zijn mensenrechten

– Via de Lokale Adviescommissie (LAC) garanderen we de toegang tot stromend water en energie. Niemand wordt dus afgesloten van water en energie. De toegang moet voorrang hebben op de schuldenaflossing. Budgetmeters zijn op dit punt geen oplossing.

– We rekenen geen herinneringskosten meer aan bij basisvoorzieningen zoals energie en water.

– We willen dat de Lokale Adviescommissie zich meer kan inzetten om mensen met betalingsachterstand te bereiken zodat ze kan helpen met haalbare afbetalingsplannen.

– We versterken het Energiefonds en het Fonds Jovel. Zo kunnen we beter tussenkomen om (een deel van) de schulden kwijt te schelden in gevallen waar volledige schuldaflossing onrealistisch is.

OCMW draagt eindverantwoordelijkheid

– We herbevestigen de eindverantwoordelijkheid van het OCMW in het garanderen van een menswaardig bestaan voor iedereen die op het grondgebied verblijft. Het OCMW moet de regie opnemen in het lokaal sociaal beleid en moet het middenveld daarbij als partner betrekken.

– Het OCMW neemt een jurist in dienst die een sociale juridische bijstand verleent en daarbij vertrekt van de noden van de rechtsgebruikers.

Iedereen met een hulpvraag moet bij het OCMW terechtkunnen voor hulp en begeleiding. Uitgangspunt daarbij is dat ieders sociale grondrechten gegarandeerd worden.

– Daarbij is een rechtenverkenning van belang: voor iedereen nagaan op welke rechten en sociale tegemoetkomingen hij of zij recht heeft.

– Het OCMW informeert de mensen over de voor- en nadelen van collectieve schuldenregeling.

– Het OCMW kent een referentieadres toe aan wie thuisloos is, zodat die persoon alle administratieve formaliteiten in orde kan brengen en zijn/haar rechten kan doen gelden.

De drie B’s in de dienstverlening: bereikbaar - begrijpelijk - behulpzaam

We voeren voor de stedelijke dienstverlening het 3-B’s-principe in: ze moet bereikbaar, begrijpelijk en behulpzaam zijn. Zo worden de drempels weggewerkt.

– We maken de dienstverlening bereikbaar qua afstand. Maar je moet ook kunnen binnenwandelen voor een afspraak, we werken dus niet alleen met digitale afspraken.

– We maken de dienstverlening begrijpelijk: geen moeilijke woorden en geen jargon, geen digitale doolhoven, maar hulp op maat, aangepast aan ieders behoefte. Met een tolk als dat nodig is.

– We maken de dienstverlening behulpzaam: ambtenaren en loketbedienden vertrekken niet vanuit regelgeving maar vanuit de hulpvraag, vanuit hoe ze kunnen helpen. Ook dat is maatwerk.

– Waar maatschappelijke begeleiding nodig is, moet er ruimte zijn voor een vertrouwensband met de hulpverlener en moet de continuïteit gegarandeerd worden.

Andere programmapunten (zie verder)
• duurzaam: gratis vuilniszakken, gratis containerpark
• wonen: meer sociale woningen, maximumhuurprijzen op de private huurmarkt
• verkeer: beter en gratis openbaar vervoer
• zorg: oprichting van een wijkgezondheidscentrum
• jongeren: ondersteuning inschrijvingsgeld sportclubs

Voor ons is armoede in de eerste plaats een gevolg van bewuste beleidskeuzes. Het beleid kiest ervoor om pensioenen te verlagen, om wachtuitkeringen van jongeren te schrappen, om te besparen op openbaar vervoer en op onderwijs, om de 100 kWh gratis elektriciteit per gezin af te schaffen, om een indexsprong door te voeren … Het lijstje is nog veel langer. Aan de andere kant gaan miljarden euro’s naar gevechtsvliegtuigen en fiscale cadeaus voor miljonairs en multinationals. Dat zijn bewuste keuzes van partijen en politici, die rechtstreekse gevolgen hebben voor de meest kwetsbaren in de samenleving. Als we armoede willen aanpakken moet in de eerste plaats daar worden ingegrepen. Er moet een beleid komen dat niet de winsten op de vrije markt vooropstelt, maar dat de mens centraal stelt.

 

2. GOED WONEN

In onze Grote Bevraging kwam “Goed wonen” naar voren als het tweede belangrijkste waar de mensen in Geraardsbergen van wakker liggen.

Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen moet voor iedereen mogelijk zijn, en de stad Geraardsbergen moet dat snel in handen nemen.

In Geraardsbergen besteedt 58% van de huurders meer dan 30% van zijn inkomen aan huishuur. Dat cijfer ligt beduidend hoger dan het Vlaamse gemiddelde (47%). Wonen is veel te duur voor heel veel mensen. Niet alleen voor mensen die in armoede leven, ook tweeverdieners geven een groot deel van hun inkomen uit aan huisvesting.

Geraardsbergen telt volgens de laatste officiële cijfers amper 2,5 sociale woningen per 100 huishoudens. Vergelijkbare steden in Zuid-Oost-Vlaanderen, zoals Ninove en Ronse, komen aan respectievelijk 5,5 en 6,8 sociale woningen per 100 huishoudens. Het Vlaams Gewest schuift zelf 9 procent naar voren als streefcijfer. In Geraardsbergen staan 1.018 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning (cijfers van 31/12/2017) ...

Onze voorstellen:

Sociale woningen

– We willen een ambitieus plan voor sociale woningen in Geraardsbergen. We gaan voor 9 procent sociale woningen. Een groter aanbod van sociale woningen zal ook de prijzen op de private huurmarkt doen dalen.

– Bij sociale woningen mikken we steeds op een sociale mix. Ook mensen met een gemiddeld modaal inkomen moeten in aanmerking komen voor een sociale woning.

– Zo’n plan vereist een voorrangsrecht voor grondverwerving en voor het kopen van huizen. Op die manier creëren we sociale woningen die als gewone rijhuizen in de stad geïntegreerd zijn.

– Sociale woningen moeten voldoen aan dezelfde voorwaarden als woningen op de private huurmarkt. Ook voor sociale woningen een conformiteitsattest, dezelfde huurwaarborg ...

Huurprijzen

– De PVDA wil dat de Vlaamse regering maximumhuurprijzen vastlegt aan de hand van objectieve criteria, zoals de kwaliteit van de woning en het aantal kamers. In afwachting stelt de stad Geraardsbergen zelf al richtprijzen op voor huurwoningen. De stad promoot die dan ook actief voor de verhuur op haar grondgebied.

– We bevriezen de huurprijzen van sociale woningen.

– We plafonneren de gemeenschappelijke kosten (de huurlasten) op maximaal tien procent van de huurprijs.

– We willen ook dat de huurpremie automatisch wordt toegekend als mensen meer dan 30% van hun inkomen besteden aan huishuur.

Leegstand

– Daarnaast moet er een daadkrachtige aanpak van leegstand komen. In tijden van woningnood is leegstand een schande. Nultolerantie voor leegstand van woningen.

– Ten eerste brengen we de leegstand volledig in kaart.

– Ten tweede verdubbelen we de leegstandtaks.

– Ten derde, als woningen vier jaar structureel leeg staan, dragen we ze over aan een sociale huisvestingsmaatschappij of een sociaal verhuurkantoor. (toepassing van artikel 40 §4 van het Heffingsdecreet)

Renovatie

– We ijveren voor een globaal beleidsplan voor de isolatie en renovatie van alle actuele woningen en voor de verbetering van de woonkwaliteit. Onder meer met een derdebetalersregeling voor energiebesparende renovatie. Dat wil zeggen dat de stad het investeringsbedrag voorschiet en de huiseigenaar dat bedrag terugbetaalt naarmate de investering zichzelf terugverdient door een lager energieverbruik.

Elke geïnvesteerde euro in goed wonen is op twee à drie jaar terugverdiend, zo toont een Europese studie. Logisch, want wie slecht woont, wordt door de ongezonde woonomstandigheden sneller ziek. Gezinnen die in een te kleine ruimte wonen, hebben meer stress. Omdat kinderen daar niet rustig kunnen studeren, is er ook meer schooluitval. En meer werkverzuim, omdat ziektes sneller worden doorgegeven. Allemaal kosten waar je als overheid minder op moet uitgeven.

 

3. ZORG EN GEZONDHEID

Begin 2017 verzamelde de PVDA 2.091 handtekeningen van Geraardsbergenaren voor het behoud van de materniteit van ons ASZ-ziekenhuis. Minister Maggie De Block (Open Vld) wil die sluiten. Hier worden elk jaar bijna driehonderd kinderen geboren en de ouders zijn stuk voor stuk vol lof over de zorg die ze kregen. Het Geraardsbergse stadsbestuur heeft de materniteit al opgegeven, wij doen dat niet. De afbouw en de privatisering van ons eigen ASZ-ziekenhuis moeten worden stopgezet. Geen besparingen en winstbejag op de kap van de zieken. Het moet gaan over mensen, niet over winstcijfers.

We zien overal binnen onze maatschappij een toename van sociale ongelijkheid en armoede. Deze sociaal-economische kloof vertaalt zich ook in een gezondheidskloof. 900.000 Belgen stellen een bezoek aan de dokter uit om financiële redenen. Die financiële drempels moeten we wegwerken.

Daarom willen we in Geraardsbergen een wijkgezondheidscentrum. Dat is een groepspraktijk waar verschillende zorgverleners zoals huisartsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, diëtisten … onder één dak werken. De patiënt hoeft er zelf niet te betalen voor consultaties of huisbezoeken, er moet geen remgeld betaald worden, dat wordt rechtstreeks geregeld met het ziekenfonds. In België zijn 350.000 patiënten ingeschreven in een van de 165 wijkgezondheidscentra, zoals de groepspraktijken van Geneeskunde voor het Volk van de PVDA.

Uit recente cijfers blijkt dat assistentiewoningen op de privémarkt te duur zijn, waardoor in sommige gevallen maar 10 tot 20% van de flats verhuurd geraakt. Dat laten we dan ook het best niet over aan de privésector. De stad zorgt zelf voor kwalitatieve en betaalbare assistentiewoningen en rusthuizen. Zorg moet een basisrecht zijn: betaalbaar en toegankelijk voor iedereen. Eerst de mensen, niet de winst.

Het Lokaal Drugoverleg bracht alle actoren en expertise samen. Daar kwamen tal van voorstellen uit voor een sociale visie op beleid rond het voorkomen en de behandeling van drug- en middelenmisbruik. Het huidige stadsbestuur liet deze expertise onbenut. Die voorstellen pikken we weer op.

Onze voorstellen:

ASZ

De materniteit van het ASZ Geraardsbergen blijft behouden. De vertegenwoordigers van de stad verdedigen binnen de bestuursorganen van het ASZ geen ander standpunt dan dat.

– We blijven de bevolking informeren en activeren om zich te verzetten tegen de sluiting van de materniteit. De politieke elite moet handelen naar de belangen van de burger, in plaats van te besparen op de kap van de burger.

– Ook de spoeddienst is een essentieel onderdeel van een volwaardig ziekenhuis en moet in Geraardsbergen blijven.

Geen (gedeeltelijke) privatisering van het ASZ. De plannen om de artsen te laten mee participeren voor bijna de helft van het kapitaal worden teruggeschroefd. Winst maken op de kap van zieken is pervers. Het ASZ blijft 100% in openbare handen, zodat we zelf alle hefbomen in handen blijven houden om ons eigen beleid te bepalen.

Geen besparingen op het onderhoud van de gebouwen van het ASZ, waardoor schimmels geen kans krijgen en diensten ook niet wekenlang moeten worden gesloten.

Wijkgezondheidscentrum

Het OCMW neemt het initiatief om in Geraardsbergen een wijkgezondheidscentrum op te richten. Dit wordt een beleidsprioriteit van het volgende stadsbestuur.

Rusthuis

– De stad moet investeren in sociale assistentiewoningen met vaste, betaalbare prijzen.

– Een plaats in een rusthuis van de stad mag niet meer kosten dan het pensioen van de ouderen in kwestie zodat deze niet verplicht worden om hun huis te verkopen om hun factuur te betalen of hulp te vragen aan hun kinderen.

– We voeren een verbod in voor supplementen op basisbehoeften als schoon linnen, niet-medische beloproepen, eten, hygiënische producten.

– We garanderen voldoende verzorgend personeel, boven de opgelegde personeelsnorm dus.

– Daarnaast moet er in elke voorziening minstens één ergo- en één kinesitherapeut zijn om te zorgen voor voldoende beweging en activiteiten voor de bewoners.

– We garanderen vaste contracten voor al het rusthuispersoneel.

– We zorgen ervoor dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. We zorgen daarom voor voldoende kwalitatief aanbod voor thuiszorg: thuisverpleging, poetshulp, levering van gezonde maaltijden.

Drugbeleid

(Vroeg)detectie door straathoekwerkers die als vertrouwenspersoon fungeren en mensen de weg wijzen naar hulp. We verhogen de deskundigheid in OCMW en andere eerstelijnsdiensten om problemen op te merken. Er komt meer overleg tussen eerstelijnsdiensten en hulpverlening.

Permanente preventie door voorlichting op plaatsen waar ‘middelen’ worden aangeboden (gokkantoren, cafés, scholen ...)

Lik-op-stuk-beleid voor dealers met effectieve straffen. Gebruikers gaan we niet bestraffen, maar begeleiden.

Investeren in efficiënte zorg en nazorg. De stad dient een zorg aan te bieden binnen de eigen omgeving. Een laagdrempelig zorgcentrum in eigen stad is geen overbodige luxe. De versterking van het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg is noodzakelijk om wachtlijsten weg te werken.

Aanbieden van professionele familiezorg/begeleiding. Ook de omgeving van een slachtoffer heeft te lijden onder de verslaving. Een professionele begeleiding kan hen helpen om met de verslaving om te gaan en helpen de sociale kaders aan te passen om herval te voorkomen.

Realiteitsvlucht (en verveling) voorkomen door iedere inwoner de mogelijkheden en de middelen te geven om zich ten volle te ontwikkelen. Mensen moeten zich terug betrokken en gewaardeerd voelen binnen hun omgeving.

Bewegen

– Steeds meer blijkt uit onderzoek dat voldoende bewegen essentieel is voor een goede gezondheid. Daarom zorgen we voor een uitgebreid en mooi netwerk van wandel- en fietspaden. Fietspaden zijn gescheiden van de autoweg. Trage wegen worden onderhouden en gerespecteerd, zodat iedereen vanuit zijn/haar buurt de vrije natuur in kan stappen of fietsen, in all richtingen.

Geestelijke gezondheidszorg

– We stellen een structureel actieplan op om wachtlijsten weg te werken bij het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg.

Eenzaamheid opsporen en aanpakken wordt een kerntaak van de dorpsraden.

 

4. PROPER EN DUURZAAM

Blikjes, hondenpoep, afval van wielertoeristen, sigarettenpeuken, sluikstort … Geraardsbergen ligt er vaak vuil bij. Dat ligt deels aan laksheid bij de mensen. Maar als elke euro telt, is afval dumpen soms ook de goedkoopste oplossing. Daar doen we iets aan. We geven elk gezin gratis vuilniszakken. Ook het containerpark en de ophaling van grof huisvuil maken we gratis. Daarnaast plaatsen we extra vuilnisbakken en de stad werft bijkomend mensen aan om de straten proper te houden. Zo heeft niemand nog een excuus om zwerfvuil achter te laten of te sluikstorten. Wie toch betrapt wordt, mag mee op pad met de schoonmaakploeg van ’t stad.

Asbest is een stille doder. We zorgen ervoor dat tegen 2024 Geraardsbergen asbestvrij is, een streefdatum die ook in Nederland gehanteerd wordt.

We ondernemen actie om overstromingen tegen te gaan. We geven de Dender daarvoor opnieuw de ruimte.

We richten een stadsbedrijf voor groene energie op. Een publiek energiebedrijf van ons allemaal. Dat investeert in energiebesparingen en levert honderd percent hernieuwbare energie aan betaalbare prijzen. Zo kunnen we de verstikkende winstlogica uitschakelen die de energiesector vandaag zo verlamt en volop gaan voor duurzame energie.

Onze voorstellen:

Af van afval

– Elk gezin krijgt gratis een jaarvoorraad vuilniszakken, PMD-zakken en GFT-stickers. Gezinnen met baby's krijgen een extra rol vuilniszakken voor de verwerking van luiers.

– In de zomermaanden laten we het huisvuil elke week ophalen in plaats van om de twee weken.

– We plaatsen meer vuilnisbakken in het centrum, in de deelgemeenten, in het Abdijpark, langs de Dender, aan de Gavers …

– We plaatsen asbaktegels in de grond aan horecazaken, bushaltes, openbare gebouwen, bankjes ...

– We werven bijkomend stadspersoneel aan om Geraardsbergen proper te houden.

– Alle afvalfracties, ook grof huisvuil en steenpuin, laten we gratis binnenbrengen in het containerpark. We voorzien in voldoende geschoold personeel dat kan vermijden dat bruikbare zaken als afval verbrand worden. We stellen het containerpark ook open voor mensen die te voet zijn.

– Om mensen zonder auto niet te bestraffen, zullen we het grofvuil vier keer per jaar gratis ophalen.

– We zijn streng voor sluikstorters en voorzien taakstraffen.

– We voorzien in elke wijk en deelgemeente een compostpunt, waar je onder begeleiding van ervaren vrijwilligers organisch materiaal kan composteren en de compost kan ophalen voor gebruik in de tuinbouw.

– Om meer plastic te kunnen recycleren laten we alle plastic toe in de PMD-zak.

De stad geeft zelf het goede voorbeeld en zorgt ervoor dat de eigen evenementen zo min mogelijk vervuilend zijn.

Geraardsbergen asbestvrij tegen 2024

– De stad stelt een inventaris op van alle daken voorzien van golfplaten in asbest en asbesthoudende gevelbedekkingen. Die moeten tegen 2024 worden verwijderd door erkende bedrijven. De stad moet hiervoor een subsidieplan en aangepaste assistentie voorzien, zodat de verwijdering veilig en betaalbaar verloopt voor de eigenaars.

Verwijderen van asbest in alle scholen, jeugd- en sportlokalen en sociale woningen op het grondgebied van Geraardsbergen. Kinderen blijken namelijk extra gevoelig voor asbest en dienen extra beschermd te worden.

– Oprichten van een informatiepunt asbest binnen de dienst leefmilieu waar burgers met hun vragen en problemen degelijke antwoorden en ondersteuning kunnen krijgen.

– We organiseren sensibiliseringscampagnes naar de bevolking, naar risicogroepen (technici e.d.) en scholen zodat iedereen op de hoogte is van de gevaren van asbest en hoe ermee om te gaan.

In het containerpark gaan we veilig om met asbest. Er komt een afzonderlijke zone op voldoende afstand en afgeschermd van de overige activiteiten, voorzien van een degelijke sproei-installatie en signalisatie, met degelijk opgeleid personeel met aangepaste beschermkledij. Asbest mag door particulieren enkel verpakt vervoerd worden. Afvalintercommunale ILVA dient deze verpakking gratis ter beschikking te stellen. Gratis ophalen van asbestplaten in veilige verpakking door ILVA.

Ruimte voor de Dender

– We investeren in voldoende spaarbekkens die het overtollige water kunnen slikken in het geval van overstromingsgevaar.

– De natuurlijke winterbedding van de Dender maken we vrij.

Op termijn laten we de Dender opnieuw kronkelen en maken we de rechttrekking van de rivier ongedaan.

Stadsbedrijf voor groene energie

– We richten een stedelijk energiebedrijf op dat in publieke handen blijft. Dit stadsbedrijf investeert in energiebesparing en levert honderd procent hernieuwbare energie aan betaalbare prijzen. We werken hiervoor waar mogelijk samen met omliggende gemeenten.

– Het bedrijf investeert zelf in zonnepanelen op de daken van (sociale) woningen en bedrijven en op het gebouwenpark van de stad.

– Inwoners kunnen de kosten voor zonnepanelen en zonneboilers afbetalen via de besparing op hun energierekening (derdebetalersysteem). Om het rendement van deze maatregel te optimaliseren verzetten we ons tegen het invoeren van de slimme meter.

– Ook de kracht van de Dender kan worden benut om groene energie op te wekken.

Lokale economie

– We ondersteunen lokale initiatieven van ecologische land- en tuinbouw.

Opstellen van een isolatieplan

– We helpen burgers om hun huis te renoveren naar een zo energiezuinig mogelijke woning

– Eigenaars kunnen de kosten voor spouwmuur- en dakisolatie afbetalen via de besparing op hun energierekening (derdebetalerssysteem).

– We voorzien ook een renteloze lening om andere energiebesparende renovaties aan de woning uit te voeren en dit voor iedereen.

– We brengen de energie-efficiëntiestatus van de woningen en appartementen in Geraardsbergen in kaart om deze transitie te versnellen.

 

5. INSPRAAK EN DEMOCRATIE

Democratie stopt niet op 14 oktober. Dan begint het pas. We kiezen resoluut voor democratie van onderuit, met volledige transparantie en met vernieuwende vormen van participatieve democratie. We keren de gemeenteraad binnenstebuiten en verlagen de grens voor burgerinitiatieven. We geven burgers een stem, ook ná de verkiezingen, via een vragenuurtje in de gemeenteraad. Hoe meer bewoners betrokken worden bij het beleid van onze stad, hoe groter de collectieve kennis, ervaring, capaciteit en draagkracht. We geven de dorpsraden meer middelen en geven hen de opdracht om in elke deelgemeente alle lagen van de bevolking te betrekken. Samen maken wij Geraardsbergen, samen beslissen wij over onze toekomst.

Onze voorstellen:

Stem van de burger

– We voeren een ‘Halfuurtje van het volk’ in. Dat is een soort van vragenuurtje-van-de-burger op de gemeenteraad en de OCMW-raad, waarop burgers en actiecomités spreekrecht krijgen.

– We verlagen de grens voor burgerinitiatieven. Wie 200 handtekeningen verzamelt, ook digitaal, mag een punt agenderen op de gemeenteraad.

Transparant

– We zorgen voor volledige transparantie: de gemeenteraad en alle commissies worden live gestreamd op het internet. We bouwen een digitaal archief uit, in woord en beeld.

– We maken alle bestuursdocumenten van het schepencollege openbaar.

Geen geheimhouding: ook documenten van stadsbedrijven, intercommunales en contracten met projectontwikkelaars worden publiek gemaakt.

Inspraak

– We betrekken burgers bij alle grote beleidsbeslissingen. Geen plan of project zonder ‘burgertoets’, een verplicht inspraaktraject.

– We versterken de rol van de gemeentelijke adviesraden en maken hun adviezen bindend.

Dorpsraden krijgen meer middelen, maar er worden ook meer eisen gesteld met als doel een uniformering naar de beste praktijken. Hiervoor wordt begeleiding voorzien.

 

6. VERKEER EN MOBILITEIT

Iedereen moet zich vrij kunnen verplaatsen, en vlot en veilig op zijn of haar bestemming geraken.

Daarom zorgen we in de eerste plaats voor deftig en goedkoop openbaar vervoer. Dat is de ruggengraat van een duurzaam mobiliteitsbeleid. De stad moet straks mee beslissen over de buslijnen op ons grondgebied. Die kans moeten we aangrijpen om in te gaan tegen de besparingen bij De Lijn en het vervoersaanbod naar het stadscentrum fors uit te breiden.

Geraardsbergen is een wielerstad, maar helaas geen fietsstad. Daar brengen we verandering in. Met als speerpunt een netwerk van fietssnelwegen die alle deelgemeenten verbinden met het centrum, met elkaar en met omliggende gemeenten. Zo scheiden we het fiets- en het autoverkeer.

Voor voetgangers willen we goed onderhouden trottoirs, duidelijke oversteekplaatsen en een netwerk van trage wegen waar de stad zorg aan besteedt.

Stadscentra waar de auto de baas is, zijn niet meer van deze tijd. We geven meer ruimte aan openbaar vervoer, fietsers en voetgangers, zodat het vanzelfsprekender wordt om je zo te verplaatsen.

De auto zal een plaats blijven hebben in dat geheel, en we willen ook voor de automobilisten een leefbare, veilige en gezonde mobiliteit.

Een bijzonder aandachtspunt is de situatie rond de scholen in het centrum tijdens de spitsuren. Auto’s rijden zich vast en maken het onveilig voor voetgangers en fietsers. Wat dan weer als pervers effect heeft dat nog minder ouders willen dat hun kinderen te voet of per fiets naar school gaan. Dat moet anders, zeker ook voor de alarmerende luchtkwaliteit rond scholen.

Mobiliteit is ook een breder verhaal. Als alle voorzieningen (cultuur, overheidsdiensten, winkels, onderwijs …) verdwijnen uit de deelgemeenten, dan moeten de mensen zich wel verplaatsen naar het stadscentrum. Als we een beter verkeersbeleid willen in Geraardsbergen moeten we ook daar op werken: meer voorzieningen in de deelgemeenten, zodat heel wat verplaatsingen naar het stadscentrum overbodig worden.

We halen doorgaand vrachtverkeer weg van de N42. Vrachtwagens slaagden er vroeger perfect in de dorpskernen te vermijden. Het is pas toen de Vlaamse regering een kilometerheffing invoerde op de autosnelwegen dat transportfirma’s massaal de N42 ontdekten als goedkope sluipweg. Wel, de N42 is géén sluipweg. Daar hoort geen doorgaand vrachtverkeer thuis.

Onze voorstellen:

Openbaar vervoer

– Openbaar vervoer wordt de ruggengraat van het mobiliteitsbeleid. Het is gezonder, beter voor het klimaat en goedkoper, en het moet ook sneller en comfortabeler zijn dan de auto om van punt a naar punt b te gaan.

– We dringen bij De Lijn aan op een hoger aanbod van buslijnen tussen de deelgemeenten en het centrum. Zo wordt de bus hét middel bij uitstek om je vlot en goedkoop te verplaatsen.

– We maken het openbaar vervoer in Geraardsbergen kosteloos zodat veel meer mensen de auto kunnen laten staan en comfortabel de bus nemen.

– We dringen aan op investeringen bij De Lijn: in voertuigen, infrastructuur en personeel. Zo verbeteren we de kwaliteit van de dienstverlening en de werkomstandigheden, en houden we De Lijn in openbare handen.

– We ontwikkelen openbaar vervoer ook over de taalgrens heen.

Burgemeester en schepenen nemen zelf actief vaker het openbaar vervoer om aan den lijve te ondervinden wat de pijnpunten zijn.

– We zorgen ervoor dat alle openbaar vervoer vlot toegankelijk is voor mindervaliden.

Fietsstad

– We creëren een netwerk van vlotte fietsverbindingen – fietssnelwegen – die alle deelgemeenten verbinden met het centrum, met elkaar en met omliggende gemeenten. Fietssnelwegen liggen niet naast de drukke verkeersassen, maar ze volgen een apart traject, door de natuur, door de velden. Ze zijn dan ook veiliger en gezonder.

– We zorgen overal voor veilige fietspaden, waarbij we ernaar streven het fietspad te scheiden van de auto’s en van voetpaden.

– Fietspaden moeten comfortabel zijn, dat wil zeggen: ze hebben een vlakke ondergrond, zijn voldoende breed, vrij van kiezels en steentjes, en goed onderhouden, en worden in de winter sneeuw- en ijsvrij gehouden.

Fietsstallingen zijn onontbeerlijk in een stad die zich fietsstad noemt. Ze moeten overdekt en diefstalbestendig zijn. Er moet er minstens een zijn in elke deelgemeente, en zeker ook bij openbare gebouwen (gemeentehuis, bibliotheek, sporthal …) en publieke locaties (station, ziekenhuis, Abdijpark …).

– In elke deelgemeente voorzien we een plaats waar fietsers hun banden kunnen opblazen, en een oplaadpunt voor elektrische fietsen.

– Bij het ontwikkelen van het fietsroutenetwerk en fietsbeleid betrekken we zo veel mogelijk partners: de stedelijke adviesraden binnen hun domein, de dorpsraden, de Geraardsbergse fietsverenigingen, de scholen, Repair Café, handelaars …

Te voet

Trage wegen zijn essentiële schakels voor de mobiliteit van de voetganger. We maken dan ook een netwerk van dergelijke autovrije verbindingen. Van deelgemeente naar deelgemeente, rond de dorpskernen, met aansluiting vanuit iedere straat of wijk met onderweg rust- en observatiepunten. Dat netwerk van trage wegen omvat ook verbindingen naar belangrijke sociale plaatsen, zoals school, kerk, winkelcentrum, stations, Dender, sportterrein, landbouwvelden, weides, natuurreservaat, bezienswaardigheden ...

– Trage wegen zijn openbaar domein. De stad onderhoudt ze dan ook. Als iemand ze inpalmt wordt dat niet oogluikend toegestaan, maar bestraft en hersteld.

– Op sommige plaatsen is het levensgevaarlijk om als voetganger de rijweg over te steken. Daar maken we meer oversteekplaatsen en zorgen we ervoor dat de bestaande oversteekplaatsen duidelijker worden aangeduid.

Trottoirs maken we voldoende breed en effen, zodat ze geen hindernis vormen voor wie moeilijk te been is.

Auto

– We voorzien gratis parkings aan de stadsrand.

– Een gezonder stadscentrum is ook een autoluw stadscentrum is. Daar blijven we voor ijveren.

– Met praktische ingrepen zorgen we ervoor dat de zone 30 in het stadscentrum nageleefd wordt. Indien nodig komen er meer controles om hardleerse snelheidsduivels op andere gedachten te brengen.

– We brengen initiatieven van autodelen naar Geraardsbergen.

Veilig naar school

Auto’s houden we waar mogelijk weg uit de schoolomgeving. We zoeken samen met scholen, politie en ouderverenigingen naar oplossingen om de schoolomgeving autovrij te maken.

– De knelpunten uit het huidige schoolrouteplan worden aangepakt.

N42

Doorgaand vrachtverkeer halen we weg van de N42.

– Ter hoogte van de winkels voorzien we duidelijke en veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers.

– Ter hoogte van de Astridlaan voorzien we een voetpad, zodat voetgangers die met hun trolley van de winkel komen zichzelf niet in gevaar moeten brengen door het fietspad in te nemen.

 

7. DIVERSITEIT EN INTEGRATIE

De diversiteit van vandaag zorgt voor sterke troeven, als we erin slagen iedereen gelijke rechten en kansen te bieden. Dat is vandaag niet het geval. Het risico op armoede, werkloosheid, laaggeschooldheid of slechte huisvesting is vandaag veel groter als je een ander kleurtje hebt of als je naam een andere afkomst laat vermoeden. Racisme is geen excuus voor eigen falen, maar een trieste realiteit. Met de PVDA willen we de concurrentie tussen mensen die het moeilijk hebben uitschakelen. Door voor genoeg sociale voorzieningen te zorgen. En door het racisme te bestrijden.

Onze voorstellen:

Iedereen telt mee

– Aan de loketten van de stadsdiensten is het Nederlands de voertaal. Medewerkers mogen ook andere talen dan het Nederlands spreken als ze mensen zo beter kunnen helpen. Infobrochures stellen we beschikbaar in meerdere talen.

– We zorgen voor voldoende sociale voorzieningen, onder andere huisvesting, zodat iedereen krijgt waar hij of zij recht op heeft.

– We investeren in ontmoetingsplaatsen waar buurtbewoners van alle culturen elkaar op een laagdrempelige manier ontmoeten.

Racisme krijgt geen kans

– We voeren proactieve praktijktesten in om discriminatie op te sporen, in de eerste plaats op de woonmarkt.

Samen leven

– De gemeente maakt van het samenleven in diversiteit een positief speerpunt in alle beleidsdomeinen. De ontmoeting en dialoog tussen de levensbeschouwingen wordt door de gemeente gestimuleerd en gefaciliteerd.

– We verdedigen een actief intercultureel beleid, met in de publieke ruimte een plaats voor verschillende religieuze en geloofsgebonden tradities en feesten.

– In het kader van herbestemming van kerken pleiten we ervoor om één kerkgebouw, in samenspraak met de kerkgemeenschap, de andere religies, levensbeschouwingen en de overheid, in te richten tot een ruimte van ontmoeting, kennismaking en dialoog tussen en met de religies en levensbeschouwingen.

We betrekken ook de ‘bruggenbouwers’ in onze stad. Dat zijn die mensen die zich dagelijks inzetten om het samenleven tussen de gemeenschappen vooruit te helpen. Zij kennen de gevoeligheden in de stad en willen dat de samenleving als geheel erop vooruitgaat.

– Aan het koloniale monument aan het ‘Grupellopark’ (de olifant) voegen we een duidelijke verwijzing naar de misdaden van het Belgische koloniale verleden toe.

 

8. JONG IN GERAARDSBERGEN

Jongeren verdienen hun plaats in de stad. Ze zijn experts bij uitstek over de plek waar ze wonen, leren en zich amuseren. Daarom kunnen we, door hen aan het woord te laten, een schat aan voorstellen en engagement aanboren. Als het gaat over inspraak, ontspanning en welzijn van jongeren, neemt het jeugd- werk natuurlijk een cruciale plaats in. ‘Plaats’ moeten we hier ook letterlijk nemen: jongeren hebben meer groene, openbare ruimte nodig. Plaats om bij elkaar te komen en zich uit te leven. Daarnaast willen we voor jongeren de drempels verlagen voor deelname aan sport, spel en cultuur.

Onze voorstellen:

Jongeren verdienen een plaats in de openbare ruimte

– De openbare ruimte richten we zo in dat jongeren er zich thuis voelen, met voetbal- en basketbalveldjes, zitbanken, sanitair en drinkwaterfonteintjes.

Luifels om te schuilen voor de regen en onderdelen van skateparken nemen we op in de officiële lijst van straatmeubilair. Zo maken we het makkelijker die dingen te onderhouden.

– We zorgen ervoor dat er overal groen en open ruimte is op wandelafstand, plekken waar jongeren zich kunnen uitleven.

Bij nieuwe verkavelingen wordt verplicht een open speelruimte voor kinderen voorzien.

– Pleintjes en infrastructuur zijn niet genoeg. De stad moet personeel in dienst nemen dat actief is op de pleintjes om daar met de jongeren te werken.

– Straathoekwerkers spelen een belangrijke rol als vertrouwenspersoon voor jongeren in probleemsituaties. We maken meer middelen vrij voor straathoekwerk.

Infrastructuur op maat van jongeren en hun organisaties

– We voorzien meer lokalen voor jongeren, van huiswerkklasjes tot lokalen voor jeugdbewegingen. Een lokaal dat jongeren zich eigen kunnen maken, is een ankerpunt voor een jongerenwerking.

– De prijzen voor het gebruik van sportfaciliteiten (en zwembaden) moeten naar beneden. Er mag geen financiële drempel tussen jongeren en sport en spel staan.

– De infrastructuur van scholen openstellen kan een hefboom zijn om aan de noden te verhelpen.

– De jeugdsector en sport- en dansverenigingen kunnen bij de organisatie van die nieuwe publieke ruimte een rol spelen. Door activiteiten te organiseren in de schoolgebouwen kunnen we meer jongeren bereiken.

– In de deelgemeenten voorzien we (fuif)zalen in beheer van de stad onder het motto: betaalbaar en bereikbaar.

Laat jongeren mee de stad maken

Bij de heraanleg van straten en pleinen betrekken we jongeren, ook buiten de klassieke inspraakkanalen. Wij gaan naar de jongeren, in plaats van omgekeerd. We maken contact via het jeugdwerk en het onderwijs.

– We geven de jeugdraad initiatiefrecht in de gemeenteraad. Dan kunnen jongeren punten op de agenda zetten.

– We maken een digitale plek waar jongeren vragen en voorstellen kunnen droppen en die ook kunnen laten ondersteunen door leeftijdsgenoten. We zorgen voor een brede bekendmaking van dit nieuwe online inspraakmedium.

Meer prikkels en mogelijkheden voor spel, sport en cultuur

Sporten moet toegankelijker en goedkoper. Daarom bieden we laagdrempelige infrastructuur aan, geven we sport- en dansverenigingen voldoende werkingsmiddelen en komen tussen in de kosten voor lidmaatschap van een sport- of dansclub.

– We verlagen de financiële drempels voor de academie, zodat elke jongere zich kan ontwikkelen zonder financiële kopzorgen.

Samenleven en veiligheid

– We stimuleren elk initiatief om jongeren samen te brengen over alle verschillen heen: buurtevenementen, festivals ...

 

9. SENIOREN IN GERAARDSBERGEN

Senioren willen zolang mogelijk deelnemen aan wat de samenleving biedt. Ze willen een waardig leven blijven leiden, zonder angst voor armoede of voor gebrek aan zorg. Ze mogen niet bang zijn een last te gaan worden voor hun kinderen. De stad heeft samen met de andere overheden de sleutels voor een volwaardige seniorenzorg in handen. Ze kan een regiefunctie uitoefenen voor mutualiteiten, voor welzijns-, thuiszorg- of seniorenorganisaties. Ze beschikt ook over haar eigen dienstverlening.

Onze voorstellen:

Mobiliteit, kwaliteitsvolle openbare ruimte en veiligheid

– We voorzien voldoende buslijnen zodat iedere senior een opstapplaats heeft op haalbare wandelafstand. We verbieden het sluiten van bushaltes vlakbij dienstencentra.

De bus nemen wordt gratis. Voor alle 65-plussers, en niet alleen voor senioren in armoede, voorzien we taxicheques.

– We maken de trottoirs effen en voldoende breed. De toegankelijkheid van de stedelijke gebouwen en diensten verbeteren we. We voorzien voldoende rustbanken met rugleuningen in de openbare ruimte.

– We zorgen voor goede openbare verlichting. We verbeteren zo het sociaal contact en verminderen zo het onveiligheidsgevoel.

De wijkagent bezoekt geregeld dienstencentra en activiteiten van seniorenverenigingen. Zo verbeteren we de bekendheid van de senioren met de wijkagenten.

– We zorgen ervoor dat er in elke deelgemeente een buurtwinkel, zodat mensen niet verplicht zijn zich voor de kleinste aankoop te verplaatsen naar het stadscentrum.

Cultuur en ontspanning

– We zorgen als stad voor laagdrempelige culturele en ontspannende initiatieven voor senioren en ondersteunen de seniorenverenigingen maximaal. Senioren hebben recht op ontspanning en ontmoeting.

– We nemen initiatieven om eenzaamheid bij ouderen te voorkomen, op te sporen en tegen te gaan.

Betaalbare woningen en zorg

– In de deelgemeenten voorzien we dienstencentra waar senioren voor ondersteuning terechtkunnen.

– Het OCMW moet instaan voor de betaalbaarheid van zijn serviceflats en woonzorgcentra.

– We voeren een maximumfactuur in voor de stedelijke openbare woonzorgcentra. Geen winst op de zorg!

– Voldoende kwalitatief aanbod voor thuiszorg: thuisverpleging, poetshulp, levering van gezonde maaltijden.

Inspraak en communicatie

– We maken een lokaal ouderenbeleidsplan voor de stad en voorzien voldoende werkingsmiddelen voor de seniorenraad. Die moeten meer in de buurten verankerd zijn.

– Bij de stedelijke dienstverlening zetten we in op ondersteuning van niet-digitale burgers. Dit kan gebeuren door een apart ruimte te voorzien in het stadhuis waar personeel speciaal is voorzien en opgeleid om niet-digitale burgers te helpen bij de dienstverlening.

 

10. VEILIGHEID

Veilig wonen, kunnen buitenspelen, veilig naar de winkel kunnen gaan en een praatje kunnen slaan met de buren: dat is een basisrecht zoals het recht op onderwijs of werk. Veiligheid is geen rechts thema. Integendeel, het recht op fysieke integriteit is een recht dat vooropstaat bij consequent links. Wie wil optreden tegen geweld en criminaliteit, moet die ook effectief bestraffen en tegelijk inzetten op een voorkomingsbeleid. Geweld moet ook effectief bestraft worden. Tegelijk is een beter preventiebeleid nodig dat inzet op sterke buurten en wijkagenten.

Al te vaak wordt veiligheid herleid tot repressie. Sociale preventie is de belangrijkste manier om criminaliteit te voorkomen. Hoe je het ook draait of keert: hoe groter de ongelijkheid in de samenleving, hoe groter de criminaliteit. In samenlevingen met meer gelijkheid is er minder geweld en misdaad. Daarom zetten we ook in op sociale rechtvaardigheid en sociale zekerheid. We rekenen af met de dubbele moraal die meedogenloze concurrentie, oorlog, racisme en een egoïstisch ik-model promoot, maar tegelijk over veiligheid bezig is.

Onze voorstellen:

Beter voorkomen dan genezen

– We verbeteren de leefbaarheid in wijken, we zorgen voor meer hulp, preventie en sociale controle door buurtwerkers, straathoekwerkers, jeugdanimatoren en gemeenschapswachten.

– Qua politiediensten zetten we meer in op wijkagenten die de buurt en de mensen kennen en nabij zijn.

– We zetten in op dialoog, communicatie en bemiddeling. Bij echte problemen schakelen we justitie in.

Slachtoffer centraal

– We bouwen de dienst slachtofferhulp verder uit en zorgen ervoor dat mensen niet op een wachtlijst voor psychologische hulp terecht komen.

– Bij kleine buurtcriminaliteit gaan we vooral voor herstelgerichte straffen, zodat daders beseffen wat ze hebben aangericht bij slachtoffers.

Investeren in sociale rechtvaardigheid en zekerheid

– We ijveren op elk niveau voor meer middelen voor het onderwijs, het recht op werk en de versterking van de sociale zekerheid als basis voor sociale gerechtigheid.